info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Spektrometry XRF

Start » Oferta » Spektrometry XRF

Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej (XRF)

Technologia fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (X-ray XRF) stanowi jedną z najprostszych, najbardziej dokładnych oraz najbardziej ekonomicznych metod analitycznych. Stosowana jest do określania składu chemicznego wielu typów materiałów. Jest to analiza nieniszcząca i niezawodna, praktycznie niewymagająca przygotowywania prób i jest odpowiednia dla prób stałych, ciekłych bądź sproszkowanych. Znajduje zastosowanie dla szerokiego zakresu pierwiastków: od sodu (Na 11) do uranu (U 92) i zapewnia limity detekcji na poziomie poniżej ppm, może również bardzo łatwo określać stężenia do 100%.

Firma SPECTRO jest światowym liderem w produkcji spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej (X-ray). W ostatnich latach SPECTRO poprzez rozwój technologii fluorescencji rentgenowskiej ustanowiło wiele standardów, które otwierają wiele nowych obszarów dla zastosowań spektrometrów XRF.

Oferujemy gamę przenośnych spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej – od małego, ręcznego XRF typu SPECTRO xSORT po SPECTROSCOUT – przenośnego spektrometru, który zapewnia laboratoryjną jakość analiz w terenie.

SPECTRO dostarcza na rynek również pełną gamę spektrometrów biurkowych dla specjalistycznych analiz pierwiastkowych jak również wielozadaniowe spektrometry laboratoryjne stosowane do analiz pierwiastków śladowych jak również analizę głównych pierwiastków – możemy zrealizować praktycznie każdą specyfikację.

Spektrometry w ofercie

SPECTROXEPOS spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (XRF) który redefiniuje technikę XRF poprzez wprowadzenie nowego poziomu wydajności dla sprostania najbardziej wymagającym aplikacjom.

SPECTROCUBE analizator XRF dostarczający szybkich, niezawodnych oraz dokładnych wyników analiz dla różnorodnych aplikacji

SPECTRO MIDEX MID05 spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (XRF) z małą średnicą plamki pomiarowej zoptymalizowany dla wykonywania testów na zgodność RoHS, analizy pierwiastkowej jak również wykonywania skanów liniowych oraz wykonywania map rozkładu pierwiastkowego.

SPECTROSCOUT – mobilny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii z zasilaniem akumulatorowym umożliwiający wykonywanie laboratoryjnej jakości analiz bezpośrednio przy linii produkcyjnej lub w terenie.

SPECTRO xSORT ręczny XRF – dla analiz oraz sortowania metali, testów na zgodność z RoHS, wykonywania analiz środowiskowych jak również pomiarów prób w przemyśle górniczym

Typowymi zastosowaniami są: analiza oleju, paliw, plastików, gumy oraz materiałów tekstylnych, farmaceutyki, żywność, kosmetyki, nawozy, minerały, urobki górnicze, skały, piaski, żużle, cement, materiały ognioodporne, szkło, ceramika, grubości powłok: określanie grubości powłok na papierze, film poliestrowy, oraz warstwy metalu; RoHS, PMI- (Positive Material Identification – pozytywna identyfikacja materiału, sortowanie stopów metali, szkła oraz plastików na podstawie ich materiałów składowych; oraz monitorowanie odpadów stałych, efluentów, płynów czyszczących i filtrów.

INFORMACJA o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Realizując Art. 32c, pkt 2 Ustawy Prawo Atomowe (tj. Dz. U. 2019r. poz. 1792) informuję, że firma SPECTRO Poland Sp. z o.o., ul. Wiślana 28, 05-420 Józefów, która prowadzi działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące, nie uwalnia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wdrożony system oceny narażenia osób z ogółu ludności, pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, wykazuje, że prowadzona działalność, objęta nadzorem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, nie wywiera negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.