info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Oferta

Start » Oferta

SPECTRO oznacza innowacyjność dla technologii takich jak Optyczne  Spektrometry Emisyjne o wzbudzeniu Iskrowym/Łukowym, ICP-OES oraz spektrometry fluorescencji rentgenowskiej ED-XRF.

SPECTRO Analytical Instruments jest wiodącym dostawcą spektrometrów z fluorescencją rentgenowską X-Ray, ICP-OES/AES, oraz instrumentów  Arc/Spark OES dedykowanych do nauki oraz przemysłu w tym do nowo tworzonych centrum badawczo – rozwojowych. Spektrometry laboratoryjne, mobilne oraz przenośne są powszechnie używane przy analizie pierwiastkowej, analizie pierwiastków śladowych oraz przy aplikacjach środowiskowych. Jako lider na polu analizy metali, mobilne oraz przenośne spektrometry firmy SPECTRO prowadzą w dziedzinie analiz pierwiastkowych dla aplikacji od pozytywnej identyfikacji materiału (PMI), poprzez analizy RoHS kończąc na analizie pierwiastków śladowych.

Stacjonarne analizatory metali – optyczne spektrometry emisyjne z wzbudzeniem iskrowym dla analiz pierwiastkowych wszystkich typów metali stosowane w kontroli procesów produkcyjnych.

Mobilne analizatory metali – o wzbudzeniu Iskrowym/Łukowym (Arc/Sparc-OES) – dedykowane do szybkiej oraz pewnej Pozytywnej Identyfikacji Materiałów (PMI), sortowania oraz analiz metali.

Spektrometry ICP-OES (ICP-AES) dedykowane do szybkiej analizy pierwiastków w różnych matrycach włącznie z wodnymi, petrochemicznymi, gleby, metalurgia oraz ścieki i odpady.

Spektrometry fluorescencji rentgenowskiej ED-XRF (X-ray) dla analiz pierwiastków w próbkach stałych, pudrach oraz cieczach.

Ręczne, przenośne analizatory XRF – dla szybkich analiz oraz sortowania metali, PMI – Pozytywnej Identyfikacji Metali, badań zgodności, RoHS, analiz środowiskowych oraz aplikacji górniczych.

Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i środowisko, oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych

Realizując Art.32 c.pkt.2 Ustawy Prawo Atomowe ( tj. Dz.U. 2019 r. poz.1792 ) informujemy, że firma SPECTRO Poland Sp. z o.o., która prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie uwalnia substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wdrożony system oceny narażenia osób z ogółu ludności, na podstawie danych obliczeniowych i pomiarów dozymetrycznych, wykazuje, że prowadzone działalności, objęte nadzorem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.