info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Tribologia

Start » Oferta » Tribologia

Monitoring stanu technicznego urządzeń lub obsługa predyktywna sprowadza się do oceny ich niezawodności przez okresowe gromadzenie danych dotyczących kluczowych wskaźników prawidłowej pracy w celu ustalenia momentu przeprowadzenia serwisu.
Jedną z istotnych kwestii dla utrzymania właściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń na optymalnym poziomie niezawodności jest monitoring i analiza olejów smarowych pod kątem zanieczyszczeń, zawartości substancji chemicznych oraz lepkości.
Corocznie miliony dolarów pochłania wymiana zużytych części urządzeń spowodowana przez zniszczenia będące wynikiem utraty optymalnych właściwości środków smarowych potrzebnych do zapewnienia właściwej ochrony w czasie eksploatacji.  Wiedza dotycząca interpretacji zmian właściwości olejów podczas eksploatacji może znacząco wpłynąć na wydłużenie czasu pracy urządzeń oraz ich przydatności.
Występowanie niepożądanych cząstek pochodzących ze zużytych części, erozja oraz zanieczyszczenie, dostarczają informacji na temat czynników wpływających na prawidłowe działanie i niezawodność aparatury.
Analiza środków smarowych, paliwa i innych płynów kluczowych dla działania urządzenia pomaga wykryć na wczesnym etapie niepokojące oznaki zużycia.  Przez prowadzenie analiz i interpretację uzyskanych w ten sposób danych można ustalić z wyprzedzeniem potrzebę dodatkowej konserwacji w celu zapobieżenia  awarii.
W rezultacie osiąga się większą efektywność posiadanego sprzętu, mniejsze koszty utrzymania, mniejsze całkowite koszty użytkowania (TCO – Total Cost of Ownership), ograniczenie przestojów w pracy, optymalną wydajność urządzenia oraz użytkowanie, które staje się bardziej przyjazne środowisku.

Natychmiastowe korzyści, które niesie za sobą analiza olejowa w czasie eksploatacji.
Będąc ważną częścią obsługi predyktywnej, analizy olejowe prowadzone w czasie eksploatacji dostarczają informacji dotyczących stopnia zużycia aparatury, zanieczyszczenia środków smarowych oraz ich właściwości. Stają się kluczowe podczas podejmowania decyzji o przeprowadzeniu serwisu urządzenia. Korzyści związane z ich stosowaniem pozwalają uniknąć używania nieodpowiedniego oleju, ułatwiają kontrolę zanieczyszczeń, przeprowadzanie serwisu na podstawie rzeczywistego stanu urządzenia oraz analizę występujących awarii.

Analizy olejowe w praktyce

Pośród kilku dróg prowadzenia analiz olejowych w czasie eksploatacji, najbardziej rozpowszechnione jest zlecanie ich zewnętrznemu laboratorium, prowadzenie analiz w laboratorium wewnętrznym, lub przy użyciu przenośnych aparatów.

Przemysłowe laboratorium trybologiczne (ITL – Industrial Tribology Laboratory) pierwotnie zostało zaprojektowane na potrzeby armii, gdzie analizy wykonują żołnierze, a łatwość ich przeprowadzenia jest warunkiem koniecznym. Pomiary, które mogą być przeprowadzone w tego typu laboratorium znajdują również zastosowanie w przemyśle wydobywczym, kolejowym, stoczniowym oraz w wielu innych zakładach przemysłowych, natomiast ostateczny kształt ITL może być konfigurowany w zależności od potrzeb.

Trzon aparatury analitycznej tworzą: spektrometr emisyjny wykorzystujący technikę rotrodowej spektrometrii emisyjnej (RDE) SPECTROIL M/N lub SPECTROIL Q100, bezpośredni analizator cząstek oparty o technologię LaserNet Fines (LNF) Q200, lepkościomierz (seria Q3000).  Nad całością czuwa system zarządzania informacjami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych analiz SpectroTrack.

Spektrometr emisyjny wykorzystujący technikę rotrodowej spektrometrii emisyjnej (Spectroil M/N lub Q100) jest zdolny do analizy pierwiastkowej małych cząstek zużyciowych zawieszonych w  oleju smarowym wyrażając ich stężenie w jednostkach [ppm].

Analizator cząstek LaserNet Fines (LNF) używając innowacyjnego układu optycznego CCD jest zdolny do uchwycenia cząstek stałych zawieszonych w środku smarowym i za pomocą oprogramowania Neural Network badającego kształt cząstek większych niż 20 nm przyporządkowania ich do kategorii zużyć: ścinającego, ściernego oraz zmęczeniowego. Cały proces trwa nie dłużej niż 5 minut i jest zgodny z normą ASTM D7596,  co jest bardzo dobrym wynikiem w porównaniu z czasem trwania analizy ferrograficznej wynoszącym od 30 do 60 minut. Co więcej, raport końcowy z prowadzonego pomiaru zawiera tworzone przez układ optyczny odwzorowanie obrazu cząstek zużyciowych.

MiniLab Q53 –  system analiz dla maszyn stosowanych w przemyśle

Analizatory przenośne

Umożliwiają wykonywanie pomiarów w miejscu pracy.  Osoby obsługujące maszyny mają możliwość interpretacji wyników przeprowadzonych analiz olejowych na bieżąco, co ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących prawidłowej eksploatacji maszyn.

Aparat Fluid Scan (Q1000 oraz Q1100) jest przenośnym analizatorem określającym stopień degradacji płynów smarowych.

Wiskozymetr SpectroVisc Q3000 i Q3050 posiada zasilanie bateryjne,oraz opatentowaną ikład pomiarowy, który nie wymaga stosowania rozpuszczalnika do usuwania oleju po wykonanej analizie.

Q5800 – przenośny system zawierający licznik cząstek,  spektrometr fluorescencji rentgenowskiej (XRF) służący do analizy pierwiastkowej cząstek zużyciowych, spektrometr w podczerwieni oraz lepkościomierz do oznaczania lepkości kinematycznej.